OUSCHTERCUP 2020, DÉI 17. OPLAG

Déi 17. Oplag vum Ouschtercup ass leider dem Corona Virus zum Opfer gefall an muss grad wéi all aner Manifestatioun annuléiert ginn.
 
Et bleift eis just nach ze hoffen, dass dir all gesond doduerch kommt an, dass dat geschwënn eriwwer ass. Mir jiddefalls ginn iech 2021 nees zu Monnerech RDV.