09/04/2007:

Et woar déi 4. Oplag an dëser Form an d''Wieder woar wierklech fantastesch esou, dass ill Leit op de Stade Communal komm sinn

Zeréck bei Ouschtercup