De ganze Januar bis an de Februar 2010 war an der Monnerecher Sportshal eisen traditionelle McDonald's Wantercup.

Et kann een nees soen, dass et e vollen Erfolleg war. Zuschauer a Spiller sinn op hir Käschte komm an ënnert dem Stréch hunn déi Monnerecher Équipë sech exzellent aus der Affaire gezunn a ganz gutt Resultater gemaach.
Hei Datume vun deenen eenzelne Kategorie:
 
10. Januar: Poussins (1. & 4. Plaz)
16. Januar: Minimes (1. & 5. Plaz)
23. Januar: Cadets (3. & 4. Plaz)
24. Januar: Bambinis (1. Plaz)
30. Januar: Scolaires (3. & 6. Plaz)
31. Januar: Pappenturnéier (1. & 3. Plaz)
06. Februar: Pupilles (4. & 5. Plaz)

Zeréck bei Wantercup