23/03 & 24/03/2008:
Et woar déi 5. Oplag vun eisem Ouschtercup
Et ass e groussen Opwand.
Des Kéier op zwee Deg opgedeelt mat bal 1.000 Kanner a Jugendlecher déi Fussball spillen.
E sportlecht wéi kulturellt Erliefnis.
Denn 2008 hate mir décidéiert fir 75 Joer Bestoe vum FCM, eisen Deel
bäizedroen an hun zousätzlech Cadets a Losirs-Équipen invitéiert.

2008 hate mär vun allem: Keelt, Sonn a Schnéi an zeguer Knëppelsteng.
Gespillt gouf trotzdem. Um Enn wor et e vollen Erfolleg op der ganzer Linn.
Jugendkommissioun an Organisatiounskomité woaren total zefridden.

Zeréck bei Ouschtercup